Member

OUR LEADERSHIP

 

Peter Woo
Senior Partner

Danai Pathomvanich
Senior Partner

K I Woo
Senior advisor

 

 

Investment Team

 

Danai Pathomvanich
Samon Suwannarat

Nitnara Mintarkhin